Vedtekter


Vedtekter for Moss Fotoklubb

pr 8. februar 2016


§ 1 Formål

Formålet med Moss Fotoklubb er å fremme interessen for foto ved faglig og sosialt samvær for

medlemmene, og videre søke å skape og opprettholde et aktivt miljø for fotointeresserte.


§ 2 Styre

Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer:

Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem. I tillegg har styret 2 varamedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og 2 styremedlemmer eller varamedlemmer er

tilstede. Vedtak i styret fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør formannen med

dobbeltstemme.

I den tid klubben har en aktiv ungdomsgruppe skal denne ha en egen ungdomsleder som er

underlagt styret og dets beslutninger, men med møte- og talerett på styrets møter.

Ungdomsleder utpekes av styret.

Alle økonomiske forhold i Moss fotoklubb ivaretas av kasserer. Det er kasserer som disponerer klubbens bankkonto og kontantkasse, og fører regnskapet. I tillegg til kasserer, skal også styreleder ha tilgang til bankkonto. Økonomiske transaksjoner, dvs inn- og utbetalinger, skal kun foretas av styreleder hvis kasserer er indisponibel, og ikke er i stand til å skjøtte vervet sitt. Dette skjer kun i samråd med resten av styret.


§ 3 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes én gang per år i februar måned, normalt i tilknytning til

medlemsmøte. Innkallingen skal bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Årsmøtet skal

gjennomføres etter følgende dagsorden:

1. Åpning

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Fastsettelse av årskontingent

6. Innkomne forslag

7. Valg i henhold til følgende:

• Leder velges i år med partall for 2 år

• Nestleder velges i år med oddetall for 2 år

• Sekretær velges i år med partall for 2 år

• Kasserer velges i år med oddetall for 2 år

• 1 styremedlem velges i år med partall for 2 år

• 1. varamedlem velges i år med partall for 2 år

• 2. varamedlem velges i år med oddetall for 2 år

• 1 revisor velges hvert år for 1 år

• 2 valgkomitemedlemmer velges hvert år for 1 år

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før møtet.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Bare

saker i innkallingen skal behandles. Frist for innkalling er som for ordinært årsmøte.

Stemmeberettiget på ordinært og ekstraordinært årsmøte er bare de medlemmene som har betalt

kontingent for inneværende år. Ved stemmelikhet avgjør formannen med dobbeltstemme.


§ 4 Årskontingent

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet med simpelt flertall. Kontingenten skal betales innen

20. januar.

Ungdomsmedlem betaler halv kontingent.

Ungdomsmedlem: t.o.m. året medlemmet fyller 20 år.

Dersom Moss Fotoklubb ønsker å slutte seg til en organisasjon som krever medlemskap, skal dette

besluttes av et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.


§ 5 Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes normalt en gang i måneden f.o.m. september t.o.m. juni.


§ 6 Prosjekt-/arbeidsgrupper

Styret kan oppnevne prosjekts-/arbeidsgrupper for å ivareta spesielle klubbaktiviteter utover de

ordinære medlemsmøtene. Prosjektgruppene skal gis nødvendig mandat fra styret før de begynner

sitt arbeid.


§ 7 Medlemmenes rettigheter og plikter

1. Medlemmene har rett til å benytte klubbens eiendeler/utstyr i den grad styret bestemmer det.

2. Medlemmene plikter

• å vise aktsomhet i forbindelse med utstyr som klubben stiller til rådighet. Ved grov

uaktsomhet kan vedkommende stilles til økonomisk ansvar.

• å vise disiplin ved utøvelse av oppdrag hvor klubben er direkte eller indirekte involvert.


§ 8 Suspensjon/eksklusjon

Styret kan suspendere eller ekskludere et medlem som bryter vedtektene eller viser utilbørlig

opptreden på klubbens møter/arrangement.Vedtekter for Moss Fotoklubb


§ 9 Oppløsning av klubben

Oppløsning av klubben kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til oppløsning

kan komme fra styret, eller ved at minimum 1/3 av medlemmene skriftlig krever det.

NB! Moss Fotoklubb kan ikke oppløses hvis 5 eller flere medlemmer ønsker å fortsette.

Blir oppløsning imidlertid vedtatt, nedsettes det et avviklingsstyre på 3 medlemmer som skal ivareta

klubbens eiendeler og samtidig arbeide for gjenopprettelse i løpet av 3 år.

Hvis dette ikke lykkes, skal eiendelene tilfalle et veldedig formål som avviklingsstyret bestemmer.


§ 10 Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall.


§ 11 Distribusjon av vedtektene

Disse vedtektene skal alltid utleveres til nye medlemmer sammen med medlemskortet, og til alle

medlemmene etter hver revisjon.